Регламент роботи Електронної торгової системи ("голландський аукціон")

Регламент роботи електронної торгової системи щодо організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) неплатоспроможних банків (Регламент ЕТС)

1. Визначення термінів

1.1. В цьому Регламенті ЕТС терміни вживаються в таких значеннях:

авторизаційні дані – ідентифікаційні дані користувача або учасника, що створюються ними під час проходження реєстрації в ЕТС через електронний майданчик, за допомогою яких здійснюється перевірка їх повноважень щодо доступу до особистого кабінету та вчинення будь-яких дій згідно з цим Регламентом ЕТС для участі в електронних торгах;

адміністратор – Громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна», що володіє центральною базою даних ЕТС (далі – ЦБД) та зобов’язується передати її Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Адміністратор може здійснювати функції з технічної підтримки ЦБД через третіх осіб на підставі договору;

банк – неплатоспроможний банк відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб або Фонду;

веб-сайт оператора – сторінка в мережі Інтернет, на якій розміщено електронний майданчик оператора. Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам в мережі Інтернет;

веб-сайти Фонду – сторінки Фонду в мережі Інтернет (www.fg.gov.ua, torgi.fg.gov.ua);

винагорода оператора – грошова сума, що підлягає сплаті оператору за організацію та проведення електронних торгів, яка сплачується переможцем електронних торгів додатково до суми коштів, запропонованої ним за кожний придбаний лот;

гарантійний внесок – спосіб забезпечення виконання зобов’язання, що може здійснюватися шляхом внесення учасниками грошових коштів на поточний рахунок оператора або надаватися у вигляді банківської гарантії, розмір, порядок отримання та повернення яких встановлюється Фондом;

довідник – логічний об'єкт, що містить набір атрибутів, що забезпечують зберігання довідкових та еталонних значень атрибутів об'єктів бази даних;

документація про проведення торгів – комплект електронних документів, який містить інформацію про предмет електронних торгів, умови їх проведення, публічний паспорт активу (майна), який виставлено до продажу, паспорт відкритих торгів (аукціону), критерії визначення переможця електронних торгів;

електронний аукціон – процедура визначення переможця електронних торгів, в ході якої учасники мають можливість для поетапного збільшення своїх цінових пропозицій протягом 3 (трьох) раундів, що проводяться за однаковими правилами;

електронний документ – документ, в якому інформація представлена в електронно-цифровій формі;

електронний майданчик – програмно-апаратний комплекс, який функціонує в мережі Інтернет, підключений до ЕТС та забезпечує оператору, банку та учасникам можливість користуватися сервісами ЕТС з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення електронних торгів;

електронні торги – процес продажу активів (майна) банків, що здійснюється в ЕТС в порядку та на умовах, встановлених цим Регламентом ЕТС;

електронна торгова система (ЕТС) – сукупність спеціалізованого програмного забезпечення, торгових систем, баз даних, модуля бізнес-аналітики (BI), технічних, програмно-апаратних комплексів, телекомунікаційних та інших засобів та систем електронного документообігу, що забезпечують можливість введення, зберігання та обробки інформації, необхідної для проведення електронних торгів та встановлення їх результатів у вигляді протоколу, що генерується центральною базою даних.

закрита цінова пропозиція – сума коштів, намір та можливість сплати якої власноруч декларується учасником в особистому кабінеті та подається через оператора в ЕТС. Право на подання такої цінової пропозиції виникає у учасника після отримання підтвердження про зарахування гарантійного внеску на рахунок оператора до закінчення кінцевого строку прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, встановленого у відповідному оголошенні та забезпечує можливість його участі в електронному аукціоні. Закрита цінова пропозиція не може бути нижчою за початкову ціну/початкову ціну реалізації.

індивідуальний код учасника – набір цифр та літер, що ЕТС автоматично присвоює учаснику після його реєстрації для участі в електронному аукціоні;

комісія – постійно діючий колегіальний орган з розгляду скарг, створений при Фонді;

користувач – будь-яка фізична або юридична особа, зареєстрована на електронному майданчику в ЕТС відповідно до Регламенту ЕТС;

крок аукціону – мінімальна надбавка, на яку в ході електронного аукціону може здійснюватися підвищення цінової пропозиції;

лот – одиниця активів (майна)банку (кількох банків), що виставляється до продажу на електронних торгах;

оголошення щодо продажу активів (майна) (оголошення) – стисла інформація, що містить дані з публічного паспорта активу (майна), паспорта відкритих торгів (аукціону) та посилання на ці документи, з посиланням на інформацію на веб-сайті Фонду;

оператор електронного майданчика (оператор) – юридична особа, зареєстрована в установленому законом порядку на території України, що має право на використання такого електронного майданчика і необхідних для його функціонування програмно-апаратних засобів та включено до переліку осіб, кваліфікованих Фондом згідно з нормативно-правовими актами Фонду;

особистий кабінет – складова частина ЕТС, яка дозволяє адміністратору, Фонду, банку, оператору, користувачу та учаснику здійснювати діяльність в ЕТС відповідно до Регламенту ЕТС;

переможець електронних торгів – учасник, статус якого у якості переможця визначено ЦБД згідно з цим Регламентом ЕТС;

повідомлення – офіційна інформація, що надсилається адміністратором щодо будь-яких процесів, що проходять в ЕТС;

початкова ціна – ціна активу (майна) на перших електронних торгах, відображена у рішенні виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активу (майна);

початкова ціна реалізації – вартість активу (майна) на повторних електронних торгах, відображена у пропозиціях на продаж, що затверджені відповідним рішенням виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів (майна);

учасник – фізична особа, що має повну дієздатність, або юридична особа, в особі уповноваженого представника, яка є користувачем ЕТС, виявила намір прийняти участь в електронних торгах, відповідає вимогам, встановленим цим Регламентом ЕТС та законодавством, сплатила гарантійний внесок, пройшла процедуру реєстрації для участі в електронних торгах відповідно до Регламенту ЕТС, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію та індивідуальний код учасника. Учасником електронних торгів, предметом продажу на яких є права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення, не може бути користувач, який є позичальником (боржником відносно банку) та/або поручителем (майновим поручителем) за такими кредитними договорами та/або договорами забезпечення.

Фонд – Фонд гарантування вкладів фізичних осіб;

ціна реалізації – фактична сума коштів, за які було реалізовано (продано) лот;

цінова пропозиція – сума коштів, намір та можливість сплати якої декларується учасником електронного аукціону;

API – інтерфейс програмування додатків, що надається у вигляді коду з відкритим доступом, який визначає функціональність, що надається ЕТС та призначений для підключення електронних майданчиків операторів до ЕТС.

2. Загальні положення

2.1. Цей Регламент ЕТС розроблений відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 № 2, Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 № 388, та інших нормативно-правових актів Фонду.

2.2. Регламент ЕТС регулює правові відносини, що виникають, чи можуть виникнути між адміністратором, Фондом, банками, операторами, користувачами та учасниками в процесі проведення електронних торгів в ЕТС.

2.3. Метою проведення електронних торгів є забезпечення реалізації майна (активів) неплатоспроможних банків за найвищою вартістю у найкоротший строк у процесі їх виведення з ринку.

2.4. Будь-який користувач, який реєструється для участі в електронних торгах підтверджує, що ознайомлений з цим Регламентом ЕТС та визнає його.

2.5. Перебіг строків, встановлених цим Регламентом ЕТС, починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язаний початок таких строків. Строки, встановлені цим Регламентом ЕТС для підписання та опублікування протоколу електронних торгів та договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги, спливають о 18-00 год. останнього дня такого строку (якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день).

2.6. Цей Регламент ЕТС є обов’язковим до виконання адміністратором, всіма користувачами, учасниками, операторами, банками та Фондом.

3. Характеристики ЕТС

3.1. ЕТС складається з двох основних компонентів:

3.1.1. Серверна частина у складі ЦБД та API взаємодії з електронними майданчиками;

3.1.2. Інтерфейси електронних майданчиків, які забезпечують роботу користувачів, учасників та взаємодіють з ЦБД за допомогою API.

3.2. ЕТС забезпечує:

3.2.1. Безперебійну роботу щодо проведення електронних торгів;

3.2.2. Прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій для участі в електронних торгах від учасників;

3.2.3. Надання учасникам необхідної інформації, обробка запитів від учасників;

3.2.4. Приймання, обробку та передачу інформації від операторів, учасників, користувачів та банків;

3.2.5. Формування та зберігання інформації про перебіг та результати електронних торгів з фіксацією часу подання учасниками цінових пропозицій та вчинення інших дій в ЕТС протягом не менше 3 (трьох) років з дати їх створення.

3.2.6. Виконання інших функцій та дій, передбачених цим Регламентом ЕТС.

3.3. Формування протоколу електронних торгів, форми якого наведені у додатках до Регламенту ЕТС, здійснюється ЦБД після моменту завершення електронного аукціону.

3.4. Доступ до ЕТС здійснюється виключно через сервіси, що надаються операторами у порядку, визначеному цим Регламентом ЕТС.

3.5. Доступ до інформації, що розміщується в ЕТС, забезпечується електронними майданчиками за допомогою API – веб-сервісів, заснованих на нотації JSON (Application Programming Interface, набір готових класів, процедур, функцій, структур і констант, що надаються додатком (бібліотекою, сервісом) для використання у зовнішніх програмних продуктах).

3.6. Адміністратор надає доступ електронному майданчику до ЕТС за умови наявності технічних можливостей для підключення такого електронного майданчика.

3.7. Доступ оператора до ЕТС здійснюється на підставі відповідного договору про використання ЕТС, укладеного між адміністратором та оператором.

3.8. Вся інформація в ЕТС розміщується українською, англійською та російською мовами, крім тих випадків, коли використання букв і символів української мови призводить до її спотворення (адреси мережі "Інтернет", адреси електронної пошти, найменування іноземної торговельної марки і загальноприйняті міжнародні терміни). Використання латинських та інших символів при написанні українських та російських слів не допускається.

3.9. Користувачі отримують доступ до ЕТС тільки через сервіси, що надаються операторами. Для участі в електронному аукціоні електронні майданчики забезпечують учасникам тимчасовий прямий доступ до інтерфейсу модуля електронного аукціону – єдиного модуля в ЦБД.

3.10. ЕТС працює за датою та часом часового поясу, в якому розташоване місто Київ (за київським часом). Формат позначення дати в ЕТС – день, місяць, рік.

3.11. Формат позначення часу – години; години та хвилини; хвилини: секунди і мілісекунди (де годинник вказується в 24-годинному форматі).

3.12. Будь-яка дія, вчинена в ЕТС з особистого кабінету учасника, банку, оператора вважається такою, що вчинена відповідною особою.

3.13. ЕТС передбачає наявність сервісу обговорення торгів в режимі запитання-відповідь, доступ до якого припиняється за 1 (один) робочий день до дня електронного аукціону. Всі запитання/відповіді зберігаються в ЕТС і є доступними всім користувачам для перегляду, незалежно від статусу електронних торгів.

3.14. Запитання учасників залишаються анонімними до моменту закінчення електронного аукціону, та мають бути сформульовані виключно в текстовому вигляді без можливості приєднання файлів.

4.Режим роботи ЕТС

4.1. ЕТС працює цілодобово, протягом семи днів на тиждень, за винятком часу проведення планових та позапланових профілактичних та/або технічних робіт.

4.2. Повідомлення про тривалість і терміни проведення планових профілактичних робіт, надсилаються адміністратором операторам та розміщуються на сайтах операторів не пізніше ніж за 2 (два) календарних дні до дати початку проведення таких робіт.

4.3. У разі виникнення у оператора непрогнозованих технічних та програмних неполадок чи інших проблем, що унеможливлюють роботу з ЕТС та проведення електронних торгів, оператор у строк, що не перевищує 2 (дві) години з моменту відновлення працездатності в ЕТС, розміщує на веб-сайті електронного майданчику оператора відповідне оголошення, яке містить причину, дату і час припинення доступу до ЕТС та дату і час відновлення доступу до ЕТС.

4.4. Оператор здійснює консультаційну підтримку користувачів з питань, пов'язаних з функціонуванням ЕТС, за допомогою телефонного зв’язку та електронною поштою, що вказані на веб-сайті електронних майданчиків, в робочі дні з 09:00 до 20:00 за київським часом.

4.5. Адміністратор і оператор можуть відступити від вимог Регламенту ЕТС, якщо дотримання таких вимог стало неможливим внаслідок виникнення обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які не залежать від волі таких осіб, і яким вони не могли запобігти, та які безпосередньо унеможливили виконання адміністратором або оператором вимог Регламенту ЕТС (форс-мажор), із негайним повідомленням усіх зацікавлених осіб, в тому числі Комісії, а також подальшим приведенням дій у відповідність до Регламенту ЕТС одразу після того, як це стане можливим. Таке повідомлення у будь-якому випадку має бути направлено не пізніше 24 годин з моменту виникнення таких обставин. Вплив та наслідки таких обставин підлягають розгляду Комісією.

5. Права, обов'язки та відповідальність адміністратора, оператора, користувача, учасника, Фонду та банку

5.1. Адміністратор має право:

5.1.1. Перевіряти достовірність інформації, наданої користувачами через електронний майданчик оператора;

5.1.2. Надавати права адміністрування (максимально можливого рівня доступу до ЕТС з можливістю внесення змін до ЦБД) іншій особі на підставі договору, за погодженням з Фондом;

5.1.3. Здійснювати модернізацію, модифікування ЕТС і, без попередження, змінювати, додавати системну інформацію та/або змінювати її зміст, класифікацію або оформлення;

5.1.4. На підставі рішення Комісії припиняти доступ оператора до ЕТС, в тому числі відповідно до пункту 5.2. Регламенту ЕТС.

5.2. Доступ оператора до ЕТС може бути припинено за рішенням Комісії за поданням адміністратора у наступних випадках:

5.2.1. Постійних (більше 3 разів на рік) порушень Регламенту ЕТС, що обмежили доступ учасників до електронних торгів, унеможливили належне проведення електронних торгів та/або встановлення їх результатів;

5.2.2. Недоступності електронного майданчика протягом більш ніж 12 (дванадцяти) годин робочого часу у поточному календарному році;

5.2.3. Розкриття конфіденційної інформації, а саме: розміру закритої цінової пропозиції учасника - до початку електронного аукціону, найменування учасника - до завершення електронного аукціону;

5.2.4. Технічного втручання в ЕТС збоку оператора, третіх осіб з метою підміни даних. Про прийняте рішення щодо припинення доступу електронного майданчика до ЕТС Комісія повідомляє адміністратора протягом 3 (трьох) днів з дати прийняття такого рішення. Адміністратор повідомляє оператора про припинення доступу його електронного майданчика до ЕТС протягом 10 (десяти) днів з дати отримання відповідного повідомлення від Комісії та публікує відповідне оголошення на публічному порталі Prozorro.Продажі (www.prozorro.sale).

5.3. Адміністратор зобов’язаний:

5.3.1. Самостійно забезпечити збереження документів, інформації та відомостей, що створюються, вносяться в ЕТС під час організації та проведення електронних торгів або визначити іншу відповідальну за таке збереження особу на підставі договору, несучи при цьому відповідальність за дії або бездіяльність такої особи;

5.3.2. Забезпечити технічну можливість операторам здійснювати діяльність з організації електронних торгів відповідно до Регламенту ЕТС;

5.3.3. Забезпечити технічну можливість доступу для банку, користувачів, учасників до електронних торгів, в тому числі, до інформації про проведення електронних торгів;

5.3.4. Інформувати оператора про проведення автоматичного та ручного тестування не пізніше 10 (десяти) робочих днів до початку такого тестування в рамках роботи в ЕТС.

5.4. Адміністратор не несе відповідальності:

5.4.1. За невиконання своїх повноважень банком, операторами, учасниками та користувачами згідно з цим Регламентом ЕТС, що стало наслідком технічних збоїв, несправності або відмови обладнання (персонального комп'ютера), систем зв’язку, енергопостачання тощо з боку банку, оператора, учасника, користувача;

5.4.2. За протиправне використання паролю та логіну банку, оператора, учасника, користувача третіми особами.

5.5. Оператор має право:

5.5.1. Припинити технічний доступ користувачу та/або учаснику до роботи в особистому кабінеті в ЕТС у випадку порушення ними положень Регламенту ЕТС. Підставою для відновлення технічного доступу зазначених осіб до ЕТС є усунення усіх виявлених порушень;

5.5.2. Запитувати у користувача, учасника або банку необхідну інформацію для організації та проведення електронних торгів.

5.6. Оператор зобов'язаний:

5.6.1. Своєчасно укласти додаткову угоду до угоди про співпрацю з організації продажу активів (майна) з банком на виконання рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів (майна);

5.6.2. Дотримуватись вимог Регламенту ЕТС під час проведення електронних торгів;

5.6.3. Забезпечувати передачу та цілісність даних, що надсилаються до ЦБД або приймаються від ЦБД (оновлення інформації) або окремих файлів, в тому числі, захист від несанкціонованого доступу і ненавмисного знищення та спотворення облікових даних, що містяться в ЕТС;

5.6.4. Забезпечувати можливість розміщення в ЕТС опису лоту, що виставляється на продаж згідно з додатковою угодою між оператором і банком в межах угоди про співпрацю з організації продажу активів (майна)між оператором і Фондом, Регламентом ЕТС та документацією про проведення торгів щодо лоту, який виставляється на продаж;

5.6.5. Забезпечити технічну можливість та рівний доступ для користувачів, учасників, в тому числі до інформації про проведення електронних торгів в ЕТС, а також доступність сервісу, що полягає у наданні можливості для користувачів вчиняти дії в ЕТС згідно з Регламентом ЕТС. У випадку тимчасової відсутності такого сервісу в робочі дні з 9-00 до 20-00 год. з причин проведення невідкладних технічних робіт – розмістити відповідне оголошення на електронному майданчику не пізніше 2 (двох) годин до початку таких робіт з обов’язковим інформуванням учасників, зареєстрованих на такому електронному майданчику;

5.6.6. Поінформувати учасника протягом 10 (десяти) хвилин з моменту подання, редагування або анулювання поданої ним закритої цінової пропозиції до закінчення кінцевого строку прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій;

5.6.7. Передати унікальне гіперпосилання для участі в електронному аукціоні відповідному учаснику згідно у 7.15. Регламенту ЕТС протягом 30 (тридцяти) хвилин з моменту генерації такого гіперпосилання, але не пізніше, ніж за 1 годину до початку електронного аукціону;

5.6.8. Своєчасно розміщувати на веб-сайті електронного майданчика інформацію, що може вплинути на права та обов'язки банку, користувачів та/або учасників;

5.6.9. Забезпечувати нерозголошення конфіденційної інформації, в тому числі, розмір закритої цінової пропозиції учасника - до початку електронного аукціону, найменування учасника - до завершення електронного аукціону;

5.6.10. Самостійно перевіряти достовірність ідентифікаційної інформації (для юридичних осіб – ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ), найменування, адреса місцезнаходження, контактна інформація; для фізичних осіб-резидентів – реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспортні дані, адреси та контактна інформація), наданої користувачем, що має намір прийняти участь в електронних торгах та відповідність такої інформації (в тому числі в електронній формі) даним, які вказуються таким користувачем в заяві про участь в електронних торгах. Недостовірність наданої інформації є підставою для відмови такому користувачу у доступі до участі у електронному аукціоні;

5.6.11. Інформувати користувача про зарахування на рахунок оператора гарантійного внеску протягом однієї години з моменту такого зарахування та набуття ним права подати заяву на участь та закриту цінову пропозицію для отримання статусу учасника відповідно до пункту 7.10. Регламенту ЕТС;

5.6.12. Інформувати учасників та банк через їх особисті кабінети про настання подій, які можуть вплинути на їх права та обов’язки, не пізніше, ніж за дванадцять годин до моменту настання таких подій;

5.6.13. Здійснювати консультаційну підтримку банку, користувачів та учасників з питань, пов’язаних з функціонуванням ЕТС, за допомогою телефонного зв’язку та електронної пошти, в робочі дні з 09:00 до 20:00 за київським часом. Контактні номери телефонів та адреса електронної пошти вказуються на веб-сайтах електронних майданчиків;

5.6.14. Своєчасно надати та підписати акт приймання-передачі наданих послуг відповідно до додаткової угоди до угоди про співпрацю з організації продажу активів (майна) з банком;

5.6.15. Своєчасно здійснювати повернення гарантійного внеску та перерахування залишку гарантійного внеску на рахунок переможця електронних торгів в порядку, передбаченому Регламентом ЕТС з урахуванням положень пункту 5.7. Регламенту ЕТС;

5.6.16. Здійснювати антивірусну та технічну перевірку інформації та матеріалів, перед їх передачею до ЕТС та/або збереженням;

5.6.17. Своєчасно інформувати адміністратора про виникнення обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню ЕТС;

5.6.18. Своєчасно проходити регулярне автоматичне та ручне тестування в порядку та строки, встановлені адміністратором;

5.6.19. Забезпечити технічні можливості для збереження інформації про лот в режимі чернетки з функціями редагування до моменту її публікації в ЦБД;

5.6.20. Отримати від користувача, який бажає прийняти участь у електронних торгах, предметом продажу на яких є права вимоги за кредитними договорами та/або договорами забезпечення, запевнення в тому, що такий користувач не є позичальником (боржником відносно банку) та/або поручителем (майновим поручителем) за такими кредитними договорами та/або договорами забезпечення.

5.7. Оператор несе відповідальність у вигляді санкції в розмірі 50 (п’ятдесяти) відсотків від суми встановленої Фондом загальної комісійної винагороди, що складається з 10 (десяти) відсотків за заведення інформації про лот в ЕТС та 90 (дев’яносто) відсотків за продаж такого лоту, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати відповідного рішення Комісії за наступні порушення:

5.7.1. Порушення цілісності даних, що полягає у не передачі до ЦБД або не прийманні від ЦБД інформації (її оновлення) або окремих файлів протягом 1 (однієї) години (5 і більше разів), якщо це призвело до порушення прав користувача;

5.7.2. Недоступності сервісу електронного майданчика, що полягає у неможливості користувача вчиняти будь-які дії протягом більше 1 (однієї) години в робочі дні з 9-00 год. до 20-00 год., крім випадків, передбачених пунктами 4.3 та 5.6.5 Регламенту ЕТС. У разі прийняття Комісією рішення про застосування санкції до оператора, передбаченої цим пунктом, такий оператор, на виконання такого рішення, зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання винагороди, перерахувати частину такої винагороди банку, актив (майно) якого було продано. Комісія направляє копію рішення про застосування санкції такому оператору протягом 1 (одного) робочого дня з дати його прийняття. Невиконання оператором рішення Комісії про застосування до нього санкції, передбаченої пунктом 5.7 Регламенту ЕТС, є підставою для звернення Комісії до Фонду із пропозицією про виключення такого оператора з переліку осіб, кваліфікованих згідно з нормативними актами Фонду.

5.8. Оператор не несе відповідальність:

5.8.1. За будь-які збитки, втрати, які поніс користувач з причини наявності у нього невідповідного програмно-апаратного комплексу, необхідного для роботи в ЕТС відповідно до технічних вимог ЕТС, а саме:

- відсутність у користувача комп'ютерної техніки з необхідним набором програмно-технічних можливостей, що задовольняють вимогам для роботи в ЕТС;

- наявність обмежень та налаштувань, які не дозволяють йому повноцінно працювати в ЕТС;

- неможливість роботи з причини зараження комп'ютерної техніки користувача шкідливими програмами, в тому числі вірусами;

- недоліки в роботі мережевої інфраструктури, що унеможливили повноцінну роботу з ЕТС;

- недоліки в роботі мережевих систем та обмеження, введені провайдером (компанією, що надає користувачеві доступ в мережу Інтернет), послугами якого користується користувач, а також збої в роботі програмно-апаратного комплексу провайдера користувача, що призвело до нерегламентованих та непередбачуваних відключень користувача від мережі Інтернет і не дозволило користувачеві повноцінно працювати в ЕТС.

5.8.2. За будь-які збитки, втрати, які понесли банк, користувач або учасник, в разі, якщо причиною цьому стало:

- незнання, невиконання чи неналежне виконання банком, користувачем, учасником вимог та процедур, визначених у цьому Регламенті ЕТС, що призвело до прийняття банком, користувачем або учасником на себе незапланованих зобов'язань перед іншими користувачами та учасниками і негативно позначилося на діловій репутації банку, користувача або учасника;

- неналежне зберігання та несанкціонована передача авторизаційних даних банком, користувачем або учасником третім особам, що призвело до прийняття банком, користувачем або учасником на себе незапланованих зобов'язань перед іншими користувачами або учасниками;

- дії, вчинені в ЕТС від імені банку, користувача або учасника третіми особами, які спричинили зміну інформації про банк, користувача або учасника, що негативно позначилося на їх діловій репутації.

5.8.3. За опис лоту, умови його продажу та зміст оголошення, що розміщені в ЕТС;

5.8.4. За розмір цінової пропозиції, що подається учасником під час електронного аукціону;

5.8.5. За дії банку, пов’язані з процедурою підписання протоколу електронних торгів за результатами проведення електронних торгів, що формується ЦБД відповідно до Регламенту ЕТС;

5.8.6. За укладання договору між банком та переможцем електронних торгів, визначеного на підставі проведеного в ЕТС електронного аукціону, сформованого протоколу електронних торгів та за взаємне виконання сторонами умов такого договору;

5.8.7. За розміщення інформації банком, користувачем, учасником, внаслідок чого вона стала відома третім особам, які використали або можуть використати її з метою завдання шкоди банку, користувачеві або учаснику.

5.9. Користувач та учасник зобов'язані:

5.9.1. Дотримуватись вимог Регламенту ЕТС в процесі роботи в ЕТС;

5.9.2. Своєчасно розміщувати в ЕТС актуальні документи та інформацію, надану при реєстрації в ЕТС;

5.9.3. Забезпечити збереження авторизаційних даних та нести відповідальність за збереження в таємниці свого імені (логіну) та пароля, наданих для роботи в ЕТС через електронний майданчик, та за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване використання таких даних третіми особами, так само, як і за всі дії третіх осіб, що здійснені з використанням імені та пароля користувача або учасника. При виникненні підозр про їх несанкціоноване використання третіми особами негайно повідомляти про це оператора;

5.9.4. Нести повну відповідальність за достовірність інформації, розміщеної в ЕТС, розміщення некоректної інформації, в тому числі такої, що має образливий характер та за некоректні дії в ЕТС, що спричинили шкоду іншим особам, а також відшкодувати всі заподіяні такими діями збитки;

5.9.5. Забезпечити надійний антивірусний захист автоматизованого робочого місця та унеможливити втручання в роботу системи сторонніх осіб з автоматизованого робочого місця користувача або учасника, негайно повідомляти оператора про виникнення обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню ЕТС;

5.9.6. Нести відповідальність за невиконання Регламенту ЕТС, що спричинило за собою порушення прав третіх осіб, з обов’язковим відшкодуванням збитків у повному обсязі;

5.9.7. Приймати на себе всі ризики, пов'язані з надійністю доступу по каналах зв'язку Інтернет (розрив зв'язку) і пропускною здатністю каналів зв'язку Інтернет (затримки в передачі даних), які використовуються такими користувачами або учасниками;

5.9.8. Для участі у електронних торгах, предметом продажу на яких є права вимоги за кредитними договорами та/або договорами забезпечення, надати оператору запевнення в тому, що такий користувач не є позичальником (боржником) та/або поручителем (майновим поручителем) за такими кредитними договорами та/або договорами забезпечення;

5.9.9. Надати достовірну інформацію, необхідну для його верифікації оператором з урахуванням вимог, що висуваються до учасника відповідно до Регламенту ЕТС.

5.10. Банк зобов’язаний:

5.10.1. Своєчасно укласти додаткову угоду до угоди про співпрацю з організації продажу активів (майна)з оператором на виконання рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів (майна);

5.10.2. Своєчасно публікувати оголошення в ЕТС;

5.10.3. Своєчасно та в повному обсязі вчиняти всі необхідні дії та заходи щодо надання інформації про лот, який пропонується до продажу на електронних торгах, відповідно до документації про проведення торгів, вносити зміни або скасовувати електронні торги на підставі рішень виконавчої дирекції Фонду;

5.10.4. Надавати відповіді на запитання учасників щодо лоту. Надавати доступ учасникам до документів, що стосуються лоту, у спосіб, визначений законодавством;

5.10.5. Підписати протокол електронних торгів протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем його формування та через особистий кабінет опублікувати його в ЕТС не пізніше 4 (чотирьох) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів. Вказаний строк спливає о 18-00 год. останнього дня строку, встановленого для його підписання та опублікування;

5.10.6. Укласти договір купівлі-продажу/відступлення права вимоги, опублікувати його через свій особистий кабінет в ЕТС протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів та завершити процедуру шляхом натискання кнопки “завершити електронні торги”. Вказаний строк спливає о 18-00 год. останнього дня строку, встановленого для підписання та опублікування вказаного договору, за умови відсутності рішення комісії щодо продовження даного строку у разі отримання Фондом обґрунтованого подання від банку (загальний строк з урахуванням продовження не може перевищувати 42 робочих днів).

5.10.7. За наявності підстав, що унеможливлюють належне виконання банком пункту 5.10.6 Регламенту ЕТС, звернутися з обґрунтованою пропозицією до комісії щодо продовження строку, встановленого для укладення та публікації договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги, але не пізніше, ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дня завершення вказаного в пункті 5.10.6 Регламенту ЕТС строку;

5.10.8. Забезпечити виконання рішення комісії, прийняте відповідно до пункту 5.10.7 Регламенту ЕТС, протягом одного робочого дня з дня оприлюднення протоколу комісії на веб-сайті Фонду шляхом опублікування такого рішення через особистий кабінет;

5.10.9. Підписати акт виконаних робіт відповідно до додаткової угоди до угоди про співпрацю з організації продажу активів (майна) з оператором протягом 3 (трьох) робочих днів з дати його надання оператором, за відсутності зауважень, з урахуванням положень пункту 5.7. Регламенту ЕТС.

5.11. Фонд зобов’язаний:

5.11.1. Нести відповідальність за достовірність інформації про лот, що міститься в рішеннях виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів (майна) ;

5.11.2. Своєчасно та в повному обсязі вчиняти дії щодо забезпечення реалізації повноважень банків відповідно до Регламенту ЕТС;

5.11.3. У разі невиконання або неналежного виконання Регламенту ЕТС, банк, оператор, адміністратор, Фонд, учасник та користувач несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

6. Підготовка до проведення електронних торгів

6.1. Оголошення публікується банком в ЕТС протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати прийняття відповідного рішення Фонду про затвердження умов продажу активів (майна). Банк має можливість редагування та друку сформованого оголошення до моменту його публікації в друкованих засобах масової інформації.

6.2. Оголошення обов’язково повинно містити:

6.2.1. Дату оголошення, умови та порядок проведення електронних торгів, зокрема, розмір гарантійного внеску, номер лоту, крок аукціону, порядок підвищення ціни, початкову ціну/початкову ціну реалізації, кінцевий строк подання цінових пропозицій та інше;

6.2.2. Публічний паспорт активу (майна);

6.2.3. Розподіл активів (майна) по лотах (склад лотів);

6.2.4. Початкову ціну/початкову ціну реалізації лоту.

6.3. Банк має право самостійно вносити зміни в опис лоту та оголошення про проведення електронних торгів до опублікування такого оголошення в ЕТС.

6.4. Банк має право вносити зміни в опис лоту та оголошення про проведення електронних торгів після опублікування такого оголошення в ЕТС до закінчення кінцевого строку прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, виключно за погодженням з уповноваженим структурним підрозділом Фонду.

6.5. Інформація про предмет електронних торгів (лот) міститься у паспорті відкритих торгів (аукціону) та публічному паспорті активу (майна), оформлених відповідно до вимог Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 № 388, які оприлюднюються на веб-сайтах Фонду, банку та операторів та може додатково містити відомості про:

- банківські реквізити оператора для сплати гарантійного внеску;

- розмір винагороди оператора;

- зміни до інформації про лот, опублікованої в ЕТС (у разі внесення таких змін).

7. Порядок проведення електронних торгів

7.1. Оголосити електронні торги може лише банк на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів (майна).

7.2. Запис про нові електронні торги створюється в ЦБД через електронний майданчик оператора за допомогою API. Користувачі на будь-якому електронному майданчику мають можливість знайти і переглянути інформацію про електронні торги. Сервіс пошуку та перегляду торгів надає електронний майданчик через ЕТС, доступ до якого забезпечує оператор за допомогою API.

7.3. Електронні торги або їх результати можуть бути відмінені (скасовані) банком на будь-якому їх етапі виключно на підставі відповідного рішення виконавчої дирекції Фонду.

7.4. Під час роботи в ЕТС, учасники своєчасно, відповідно до визначеного Регламентом ЕТС порядку, здійснюють дії для участі в електронних торгах через електронні майданчики.

7.5. Будь-яка закрита цінова пропозиція учасника, належним чином спрямована через електронний майданчик до ЕТС в ході електронних торгів, вважається згодою із запропонованими умовами продажу лоту.

7.6. Для участі в електронних торгах користувач через свій особистий кабінет здійснює подання заяви про участь шляхом заповнення екранної форми і завантаження електронних документів. Заява про участь в електронних торгах має містити закриту цінову пропозицію і запевнення відповідно до пункту 5.9.8 Регламенту ЕТС та подається до закінчення кінцевого строку прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, встановленого у відповідному оголошенні. До моменту закінчення кінцевого строку прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, учасники мають право анулювати або внести до них зміни. Вся історія змін, внесених в цей період, зберігається в ЦБД.

7.7. Анулювання закритої цінової пропозиції може бути здійснено виключно відповідним учасником в його особистому кабінеті до моменту закінчення кінцевого строку прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. Після анулювання закритої цінової пропозиції вся інформація про неї видаляється з ЦБД, а гарантійний внесок повертається такому учаснику.

7.8. Заява про участь в електронних торгах повинна відповідати вимогам, зазначеним в документації про проведення торгів.

7.9. Користувач зобов’язаний сплатити гарантійний внесок для набуття статусу учасника. Учасник має право подати закриту цінову пропозицію до закінчення кінцевого строку прийняття закритих цінових пропозицій.

7.10. Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого строку прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. Дозволяється відхилення фактично сплаченої суми гарантійного внеску в бік збільшення до 1 (одного) відсотка. Гарантійний внесок, зарахований на банківський рахунок оператора менш ніж за 1 (одну) годину до закінчення кінцевого строку прийняття закритих цінових пропозицій, не вважається сплаченим та підлягає поверненню такому учаснику протягом 1 (одного) робочого дня з моменту його зарахування на рахунок оператора.

7.11. Будь-яка інформація про кожного з учасників є закритою до закінчення електронного аукціону, крім інформації про номери учасників та їх кількість. Закриті цінові пропозиції учасників є недоступними для перегляду до моменту початку електронного аукціону для всіх осіб, крім самого учасника, який подав відповідну закриту цінову пропозицію.

7.12. Якщо в момент закінчення кінцевого строку прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій не подано жодної заяви про участь/закритої цінової пропозицій або їх кількість менша 2 (двох), ЦБД автоматично присвоює електронним торгам статус «Торги не відбулись», автоматично формує та оприлюднює відповідний протокол електронних торгів.

7.13. Якщо подано більше 1 (однієї) закритої цінової пропозиції, ЕТС активує модуль електронного аукціону. Всі користувачі мають можливість спостерігати за ходом електронного аукціону в режимі реального часу.

7.14. Якщо за результатами електронного аукціону жоден учасник не зробив крок аукціону, ЕТС автоматично присвоює електронним торгам статус «Торги не відбулися».

7.15. Оператори забезпечують доступ до електронного аукціону, предметом продажу на якому є права вимоги за кредитними договорами та/або договорами забезпечення, виключно тим учасникам, які виконали вимоги пункту 5.9.8. Регламенту ЕТС під час подання заяви про участь у відповідних електронних торгах. Для кожного учасника адміністратор створює індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону. Оператор передає до особистого кабінету учасника та/або на його електронну пошту унікальне гіперпосилання на індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону, що є достатньою умовою для участі в ньому.

7.16. У момент старту модуля електронного аукціону, на індивідуальній веб-сторінці учасника відображається наступна інформація:

- номер електронного аукціону;

- стислий опис активу (майна);

- номер учасника в електронному аукціоні;

- кількість учасників;

- час до початку електронного аукціону та/або ходу подання цінової пропозиції учасника.

Після моменту старту електронного аукціону ЕТС робить паузу 5 (п’ять) хвилин і оголошує раунд.

7.17. Електронний аукціон є основним етапом процесу електронних торгів, в ході якого учасникам надається можливість робити цінові пропозиції відповідно до Регламенту ЕТС.

7.18. Учасник, за допомогою інтерфейсу електронного майданчика, отримує в особистому кабінеті індивідуальну адресу сторінки електронного аукціону. Оператор повинен забезпечити конфіденційність цього посилання, яке є єдиним ідентифікатором учасника.

7.19. Електронний аукціон починається автоматично в час та дату, які встановлені ЕТС. Електронні майданчики мають право інформувати користувачів про наближення дати старту електронного аукціону.

7.20. Електронний аукціон складається з 3 (трьох) раундів, які проводяться за однаковими правилами.

7.21. У кожному раунді учасники протягом 3 (трьох) хвилин, кожен в порядку від менших до більших цінових пропозицій, а при їх співпадінні – від пізніших до більш ранніх, мають право збільшити свою попередню цінову пропозицію не менш ніж на один крок аукціону. У разі відсутності цінової пропозиції від учасника протягом 3 (трьох) хвилин, цінова пропозиція такого учасника у поточному раунді вважається такою, що здійснена в розмірі попередньої або закритої цінової пропозиції цього учасника. Розмір закритої цінової пропозиції може дорівнювати початковій ціні/початковій ціні реалізації лоту.

7.22. Якщо учасник зробив цінову пропозицію раніше закінчення відведеного часу на внесення такої цінової пропозиції, ЕТС надає йому можливість внести зміни до цінової пропозиції у бік збільшення або зменшення, але не нижче початкової ціни/початкової ціни реалізації, до завершення відведеного часу. Якщо учасник не діяв протягом 3 (трьох) хвилин, по закінченню цього часу, ЕТС приймає його попередню цінову пропозицію і передає хід наступному учаснику.

7.23. По завершенню раунду, ЕТС робить паузу 3 (три) хвилини і оголошує наступний раунд.

7.24. Користувачі мають можливість в режимі реального часу відслідковувати хід електронних аукціонів і результати їх проведення та здійснювати пошук інформації щодо електронних аукціонів.

7.25. За умови скасування електронних торгів, в тому числі, згідно з пунктом 7.3 Регламенту ЕТС, їх статус автоматично змінюється на «Торги відмінено» зі збереженням всієї інформації, раніше введеної користувачами, учасниками або банком.

7.26. Договір за результатами проведення електронних торгів укладається між банком, якому належить актив (майно), та переможцем електронних торгів. Такий договір, після його підписання банком та переможцем електронних торгів, опубліковується банком в ЕТС через свій особистий кабінет не пізніше 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів, та перебуває у публічному доступі. Цей строк може бути продовжений за рішенням комісії в порядку, встановленому пункту 5.10.7 Регламенту ЕТС.

7.27. У разі не опублікування договору в ЕТС згідно з пунктом 7.26 Регламенту ЕТС, автоматично формується протокол електронних торгів, в якому переможцем електронних торгів визначається учасник з наступною по величині ціновою пропозицією, а при однакових цінових пропозиціях – учасник, що подав її раніше, за умови, якщо таким учасником був зроблений щонайменше один крок аукціону та надано попередню згоду на очікування. За умови відсутності учасника з наступною по величині ціновою пропозицією, а при однакових цінових пропозиціях – учасник, що подав її раніше, який зробив щонайменше один крок аукціону та надав попередню згоду на очікування, ЕТС автоматично змінює статус електронних торгів на «Торги не відбулись».

7.28. Переможець електронних торгів зобов'язаний:

- підписати протокол електронних торгів протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем його формування в ЦБД та надати його оператору, через електронний майданчик якого ним було подано цінову пропозицію;

- укласти договір купівлі-продажу/відступлення права вимоги протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів

8. Порядок визначення переможця електронних торгів

8.1. Процес визначення переможця електронних торгів передбачає автоматичну оцінку ЦБД цінових пропозицій учасників після завершення останнього раунду електронного аукціону та формування відповідного протоколу електронних торгів, форми якого наведені в додатку 1, додатку 2 додатку 3 та додатку 4 (додаток 3 та додаток 4 формуються у випадку продажу активів (майна) декількох банків) до Регламенту ЕТС.

8.2. Переможцем електронних торгів вважається учасник, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, а у разі його дискваліфікації банком, відповідно до пункту 8.3. Регламенту ЕТС, учасник з наступною по величині ціновою пропозицією, а при однакових цінових пропозиціях – учасник, що подав її раніше, у випадку надання ним згоди на очікування.

8.3. У випадку невиконання переможцем електронних торгів пунктів 5.9.8. та/або 7.28. Регламенту ЕТС, банк, через особистий кабінет, дискваліфікує переможця електронних торгів. В такому випадку, ЦБД формує новий протокол електронних торгів з визначенням переможцем електронних торгів учасника з наступною по величині ціновою пропозицією, а при однакових цінових пропозиціях – учасника, що подав її раніше, за умови, якщо таким учасником був зроблений щонайменше один крок аукціону та надано попередню згоду на очікування відповідно до пункту 8.2. Регламенту ЕТС.

8.4. Під час процесу «Оплачено. Очікується підписання договору» здійснюється підготовка та укладання договору між банком та переможцем електронних торгів, що є підтвердженням отримання банком повної оплати вартості лоту згідно з договором.

8.5. Під час процесу «Продаж завершений» відбувається публікація банком сканованої копії договору в ЕТС та присвоєння електронним торгам статусу завершених.

9.Порядок розподілу винагороди, сплати та повернення гарантійних внесків

9.1. Оператор, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію, перераховує на рахунок переможця електронних торгів залишок гарантійного внеску, за вирахуванням винагороди оператора (за умови дотримання таким оператором пункту 5.6.20 Регламенту ЕТС), встановленої виконавчою дирекцією Фонду, не пізніше 3-х робочих днів з моменту отримання підтвердження від банку про укладення договору та повний розрахунок за відповідний лот, що розподіляється наступним чином: 90 (дев’яносто) відсотків від суми винагороди отримує той оператор, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію, 10 (десять) відсотків від суми винагороди отримує той оператор, через електронний майданчик якого заведена інформація про відповідний лот в ЕТС.

9.2. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, крім переможця електронних торгів, здійснюється оператором протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів.

9.3. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, які анулювали свою закриту цінову пропозицію, здійснюється оператором протягом 3 (трьох) робочих днів з дати такого анулювання.

9.4. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам у випадках, передбачених пунктами, 7.12, 7.14 Регламенту ЕТС, здійснюється оператором протягом 3 (трьох) робочих днів з дати присвоєння торгам статусу «Торги не відбулися» або «Торги відмінено».

9.5. Повернення сплаченого гарантійного внеску учаснику з наступною по величині ціновою пропозицією після переможця електронних торгів, а при однакових цінових пропозиціях учасників – тому, який подав цінову пропозицію раніше з двох, за умови наданої ним попередньої згоди на очікування, здійснюється оператором протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем опублікування договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги в ЕТС (крім випадків, коли переможцем електронних торгів є цей учасник).

9.6. У випадку невиконання переможцем дій, передбачених п.7.28 Регламенту ЕТС, сплачений ним гарантійний внесок не повертається такому переможцю електронних торгів та перераховується оператором, через якого надано найвищу цінову пропозицію або через якого надано найвищу цінову пропозицію та заведено інформацію про лот в ЕТС, на рахунок банку, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем закінчення строків, встановлених для здійснення таких дій.

9.7. Сплачені гарантійні внески не повертаються переможцю електронних торгів та перераховуються оператором, через якого надано найвищу цінову пропозицію або через якого надано найвищу цінову пропозицію та заведено інформацію про лот в ЕТС, на рахунок банку у випадку не відповідності інформації (документів), наданої переможцем електронних торгів згідно з пунктами 5.6.10 та 5.9.8 Регламенту ЕТС, інформації, яка надається ним для укладання договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги, або фактичній інформації про нього, яка стала відомою банку або оператору, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем виявлення такої невідповідності.

10. Порядок зберігання документів, відомостей та інформації

10.1. Всі документи і відомості, пов'язані з реєстрацією користувачів/учасників в ЕТС та проведенням електронних торгів, в тому числі, з подачею заяв про участь в електронних торгах і закритих цінових пропозицій/цінових пропозицій, направляються у формі електронних документів через ЕТС.

10.2. Усі документи, відомості, інформація, пов'язані з організацією та проведенням електронних торгів, відповідно до Регламенту ЕТС, зберігаються у ЦБД з урахуванням наступних вимог:

- документи, відомості, інформація повинні зберігатися на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях;

- інформація, що міститься в документах, повинна бути доступною для її подальшого використання;

- можливість відновлення документа у тому форматі, в якому він був створений, відправлений або одержаний;

- у разі наявності, повинна зберігатися інформація, яка дає змогу встановити походження та призначення документа, а також дату і час його відправлення чи одержання.

10.3. Строк зберігання документів, відомостей, інформації на електронних носіях інформації повинен бути не меншим від строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері. Якщо строк зберігання документа не встановлено, в такому випадку строк його зберігання має становити не менше 3 (трьох) років з дати їх створення.

10.4. У разі неможливості зберігання протягом строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері, адміністратор вживає заходи щодо дублювання документів на кількох електронних носіях інформації та здійснює їх періодичне копіювання відповідно до порядку обліку та копіювання документів, встановленого законодавством.

11. Порядок внесення змін (доповнень) до Регламенту ЕТС

11.1. Внесення змін (доповнень) до Регламенту ЕТС, включаючи додатки до нього, проводиться за згодою між адміністратором та Фондом.

11.2. Актуальний Регламент ЕТС у формі електронного документа розміщується адміністратором системи у вільному доступі за посиланням www.prozorro.sale та Фондом на веб-сайті www.fg.gov.ua. Повідомлення про внесення змін (доповнень) до Регламенту ЕТС здійснюється адміністратором шляхом обов'язкового розміщення змін (доповнень) редакції Регламенту ЕТС за посиланням www.prozorro.sale та Фондом на веб-сайті www.fg.gov.ua для максимально широкого повідомлення всіх зацікавлених осіб.

11.3. Всі зміни (доповнення), що вносяться до Регламенту ЕТС, набувають чинності і стають обов'язковими для всіх осіб, що приєдналися до Регламенту ЕТС, з дати розміщення змін (доповнення) до редакції (нової редакції) Регламенту ЕТС на веб-сайті Фонду www.fg.gov.ua, якщо інше не встановлено такими змінами (доповненнями; новою редакцією).

11.4. Всі додатки, зміни і доповнення до Регламенту ЕТС є його невід'ємною частиною.

11.5. У разі незгоди зі змінами до Регламенту ЕТС оператор має право на розірвання договору з адміністратором відповідно до умов договору.


Додаток 1

до Регламенту ЕТС

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ № _______

Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС:_______________________

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: _________________________

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронних торгів: _________________________

Номер лоту________________________________

Власник активів (майна) (найменування банку): __________

Статус електронних торгів: торги відбулись

Дата та час початку електронного аукціону: _____________(дата, час,сек)

Дата та час завершення електронного аукціону: ____________(дата, час,сек)

Найменування активів (майна) лоту (склад лоту):___________________

Початкова ціна/початкова ціна реалізації: _______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)

Ціна продажу:_______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)

Крок аукціону: ____________

Розмір гарантійного внеску: ____грн,коп.

Учасники:

1. Учасник 1_______ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*);

2. Учасник 2_______ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

Закриті цінові пропозиції учасників:

  • Учасник 1–закрита цінова пропозиція ___грн. коп., ____(дата, час, сек)
  • Учасник 2–закрита цінова пропозиція ___грн. коп.,____(дата, час, сек)

Раунд 1

● Учасник 1 – цінова пропозиція _____ грн. коп., ______ (дата, час, сек)

● Учасник 2 – цінова пропозиція _____ грн. коп.,______ (дата, час, сек)

Раунд 2

● Учасник 1 – цінова пропозиція _____ грн. коп., ______ (дата, час, сек)

● Учасник 2 – цінова пропозиція _____ грн. коп., ______ (дата, час, сек)

Раунд 3

● Учасник 1 – цінова пропозиція _____ грн. коп.,______ (дата, час, сек)

● Учасник 2 – цінова пропозиція _____ грн. коп.,______ (дата, час, сек)

Переможець електронних торгів: Учасник №1. ________ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб;ПІБ учасника,номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п.__ Регламенту ЕТС ________________ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

Реквізити банку для сплати коштів за придбані активи (майно):_______________________ __________________________

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого заведено інформацію про лот в ЕТС:_________________________ ____грн. з ПДВ

Винагорода оператора,

через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: _________________________ грн. з ПДВ

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронних торгів від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: _________________________ грн. коп.

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронних торгів банку: __ грн. коп.

Протокол електронних торгів сформовано:(дата, час, сек)

Переможець електронних торгів зобов'язується:

- підписати в (3) трьох оригінальних примірниках протокол електронних торгів протягом (3) трьох робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів в ЕТС та направити його на підписання оператору, через електронний майданчик якого таким переможцем електронних торгів подано найвищу цінову пропозицію;

- провести повний розрахунок та підписати договір купівлі-продажу/відступлення права вимоги придбаного активу(вів)(майна) протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів, з урахуванням п. 7.26 Регламенту ЕТС.

Переможець електронних торгів:

____________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію:

____________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Найменування банку:____________

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку

____________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

Додаток 2

до Регламенту ЕТС

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ № _______

Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ________________

Номер лоту___________________

Власник активів (майна) (найменування банку): __________

Статус електронних торгів: торги не відбулись

Найменування активів (майна) лоту (склад лоту):____________________

Початкова ціна/початкова ціна реалізації:: _______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)

Розмір гарантійного внеску: ____, грн.,коп.

Учасники/учасники відсутні:

Учасник №1 ___________ (найменування учасника , код за ЄДРПОУ для юридичних осіб, ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

Протокол електронних торгів сформовано:(дата, час, сек)

Оператор,через який було заведено інформацію про лот в ЕТС:

____________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Найменування банку:____________

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку

____________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

Додаток 3

до Регламенту ЕТС

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ № _______

Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС:_______________________

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: _________________________

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронних торгів: _________________________

Номер лоту________________________________

Власник(и) активів (майна) (найменування банку(ів)): __________

Статус електронних торгів: торги відбулись

Дата та час початку електронного аукціону: _____________(дата, час,сек)

Дата та час завершення електронного аукціону: ____________(дата, час,сек)

Найменування активів (майна) лоту (склад лоту):___________________

Початкова ціна/початкова ціна реалізації: _______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)

Ціна продажу:_______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)

Крок аукціону: ____________

Розмір гарантійного внеску: ____грн,коп.

Учасники:

1. Учасник 1_______ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*);

2. Учасник 2_______ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

Закриті цінові пропозиції учасників:

  • Учасник 1–закрита цінова пропозиція ___грн. коп., ____(дата, час, сек)
  • Учасник 2–закрита цінова пропозиція ___грн. коп.,____(дата, час, сек)

Раунд 1

● Учасник 1 – цінова пропозиція _____ грн. коп., ______ (дата, час, сек)

● Учасник 2 – цінова пропозиція _____ грн. коп.,______ (дата, час, сек)

Раунд 2

● Учасник 1 – цінова пропозиція _____ грн. коп., ______ (дата, час, сек)

● Учасник 2 – цінова пропозиція _____ грн. коп., ______ (дата, час, сек)

Раунд 3

● Учасник 1 – цінова пропозиція _____ грн. коп.,______ (дата, час, сек)

● Учасник 2 – цінова пропозиція _____ грн. коп.,______ (дата, час, сек)

Переможець електронних торгів: Учасник №1. ________ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб;ПІБ учасника,номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п.__ Регламенту ЕТС ________________ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

Реквізити банку(ів) для сплати коштів за придбані активи (майно):_______________________ __________________________

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого заведено інформацію про лот в ЕТС:_________________________ ____грн. з ПДВ

Винагорода оператора,

через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: _________________________ грн. з ПДВ

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронних торгів від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: _________________________ грн. коп.

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронних торгів банку (ам):

Залишити з наступного фрагменту кількість рядків відповідно до кількості банків, активи (майно) яких входять до лоту, зазначеного у цьому протоколі та відповідному рішення виконавчої дирекції Фонду:

[-_____________(назва банку): __ грн. коп.

- _____________(назва банку): __ грн. коп.

- _____________(назва банку): __ грн. коп.

- _____________(назва банку): __ грн. коп.]

Протокол електронних торгів сформовано:(дата, час, сек)

Переможець електронних торгів зобов'язується:

- підписати в ______(_______________) оригінальних примірниках протокол електронних торгів протягом (3) трьох робочих днів з дня наступного за днем формування протоколу електронних торгів в ЕТС та направити його на підписання оператору, через який таким переможцем електронних торгів подано найвищу цінову пропозицію;

- провести повний розрахунок та підписати договір купівлі-продажу/відступлення права вимоги придбаного активу(вів)(майна) протягом 20 (двадцять) робочих днів з дня наступного за днем формування протоколу електронних торгів.

Переможець електронних торгів:

____________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію:

____________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Залишити з наступного фрагменту реквізити банку (банків) відповідно до кількості банків, активи (майно) яких входять до лоту, зазначеного у цьому протоколі та відповідному рішення виконавчої дирекції Фонду:

[Найменування банку:_____________(назва банку)

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку

____________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Найменування банку: _____________(назва банку)

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку

____________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Найменування банку: _____________(назва банку)

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку

____________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)]

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.


Додаток 4

до Регламенту ЕТС

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ № _______

Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ________________

Номер лоту___________________

Власник активів (майна) (найменування банку(ів)): __________

Статус електронних торгів: торги не відбулись

Найменування активів (майна) лоту (склад лоту):____________________

Початкова ціна/початкова ціна реалізації:: _______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)

Розмір гарантійного внеску: ____, грн.,коп.

Учасники/учасники відсутні:

Учасник №1 ___________ (найменування учасника , код за ЄДРПОУ для юридичних осіб, ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

Протокол електронних торгів сформовано:(дата, час, сек)

Оператор,через який було заведено інформацію про лот в ЕТС:

____________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Залишити з наступного фрагменту реквізити банку (банків) відповідно до кількості банків, активи (майно) яких входять до лоту, зазначеного у цьому протоколі та відповідному рішення виконавчої дирекції Фонду:

[Найменування банку:_____________(назва банку)

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку

____________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)Найменування банку: _____________(назва банку)

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку

____________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Найменування банку: _____________(назва банку)

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку

____________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)]

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.