ДОГОВІР № ________________________________

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ (УГОДА КОРИСТУВАЧА)


м. Київ _________________ 2020 року

ТОВАРНА БІРЖА «АУКЦІОНІСТ», іменована в подальшому «Оператор», в особі директора Щербіна Михайла Сергійовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
_________________________________________________________________________________, іменоване в подальшому «Користувач», в особі ____________________________________, який діє на підставі _______________________________________, з іншої сторони, спільно іменовані як «Сторони», а кожна окремо як «Сторона», уклали цей Договір про надання послуг (Угоду користувача) (далі - Договір) про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Договір є договором приєднання в розумінні ст. 634 ЦК України і може бути укладений лише шляхом приєднання Користувача до всіх його умов в цілому, при цьому Користувач не може запропонувати свої умови до цього Договору.
1.2. У випадку прийняття вказаних вище умов, Користувач засвідчує своє бажання укласти Договір (акцепт) шляхом реєстрації на Електронному майданчику, з моменту проходження якої він визначається як Користувач та після проведення ідентифікації одним із способів, що зазначені у п.3.3 цього Договору вважається таким, що прийняв умови Договору та Додатків до нього в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків.
1.3. Операторові належить Електронний майданчик «auktsionist.com», доступ до якого здійснюється через мережу Інтернет за адресою: https://auktsionist.com (надалі – Електронний майданчик), що функціонує в мережі Інтернет, підключений до електронних торгових систем Prozorro.Продажі (надалі – ЕТС) та забезпечує Оператору, Користувачу (як замовнику та/або учаснику відкритих торгів (аукціонів) користуватися можливостями ЕТС обміном інформацією щодо процесу проведення відкритих електронних торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку та банків, що ліквідуються та Національного банку України (набутого ним у власність у рахунок погашення боргу за кредитами).
1.4. Користувач використовує Електронний майданчик та/або ЕТС на свій розсуд і під свою відповідальність. Інформація та послуги Електронний майданчик та/або ЕТС надаються «як є». Оператор не приймає на себе ніякої відповідальності, в тому числі, і за відповідність інформації та послуг меті Користувача, окрім випадків відповідальності, прямо передбачених чинним законодавством.
1.5. Договір є публічним та безстроковим. Будь-яка із Сторін може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.
1.6. Невід’ємними Додатками до даного Договору (надалі – Регламенти) є:
- Регламент роботи Електронного майданчику «auktsionist.com» щодо організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку та банків, що ліквідуються (Додаток № 1 до Договору);
- Регламент роботи Електронного майданчику «auktsionist.com» щодо організації та проведення електронних торгів з відчуження майна, набутого у власність Національним банком України у рахунок погашення боргу за кредитами (Додаток № 2 до Договору);
- Регламент роботи Електронного майданчику «auktsionist.com» для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції для продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються (Додаток № 3 до Договору).
1.7. Оператор має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до даного Договору та Регламентів. Оператор, з метою ознайомлення Користувача із такими змінами, оприлюднює їх шляхом розміщення нової редакції Договору та Додатків/Регламентів до нього на своєму Електронному майданчику «auktsionist.com». Актуальна редакція Регламентів роботи ЕТС розміщується за адресою: https://prozorro.sale/majdanchikam.
1.8. Моментом ознайомлення Користувача зі змінами до Договору вважається момент, з якого інформація отримала вигляд доступної для Користувача відповідно до п. 1.7 цього Договору. Актуальна діюча редакція Договору знаходиться в мережі Інтернет на Електронному майданчику.
1.9. В разі незгоди Користувача із внесеними Оператором змінами та доповненнями, він зобов’язаний припинити використання Електронного майданчика з дати набуття чинності такими змінами. Продовження використання Користувачем Електронного майданчика після оприлюднення зміненої редакції Договору з Додатками до нього, розуміється як їх прийняття Користувачем.
1.10. У цьому Договорі терміни вживаються у значенні, визначеному законодавством України та Регламентами.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Користувач, на підставі вільного волевиявлення, приєднується до умов Договору в цілому та повністю, у тому числі й Додатків до нього, які є його невід’ємною частиною, а Оператор надає Користувачу послуги з використання ЕТС через веб-сайт Електронного майданчика, який розташований в мережі Інтернет за веб-адресою: https://auktsionist.com (далі - Веб-сайт).
2.2. Послуги надаються користувачам Оператором або безкоштовно, або за плату (винагороду), у порядку та розмірі, які визначені відповідним Регламентом та/або рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України. Розмір винагороди Оператора міститься в інформації про лот, яка розміщується на Електронному майданчику.

3. УМОВИ КОPИСТУВАННЯ ТА PЕЄСТPАЦІЯ НА ЕЛЕКТPОННОМУ
МАЙДАНЧИКУ
3.1. Будь-яка особа приймає рішення про застосування та/або використання ЕТС (у т.ч. через Електронний майданчик) в якості користувача на власний розсуд та під свою відповідальність.
3.2. Оператор Електронного майданчика забезпечує на безоплатній основі рівний доступ усім користувачам до інформації про проведення відкритих/електронних торгів (аукціонів), включаючи надання можливості спостерігати за перебігом аукціону в інтерактивному режимі реального часу, інформаційну підтримку інформацією про проведення відкритих/електронних торгів (аукціонів), точне визначення часу та дати подання і зміни будь-яких документів, які підлягають оприлюдненню, а також виконання інших функцій, передбачених Регламентами.
3.3. Реєстрація Користувача в ЕТС на Електронному майданчику здійснюється одним із наступних способів ідентифікації за допомогою:
3.3.1. Ідентифікації через отримання Електронним майданчиком банківського платежу від Користувача. Оператор надає рахунок Користувачу для оплати. Користувач здійснює оплату отриманого рахунку з власного розрахункового рахунку з обов’язковим зазначенням реквізитів, зазначених у рахунку. Після перевірки Оператор Електронного майданчика може або відмовити Користувачу в активації особистого кабінету із зазначенням причин, або вважати його акцептом Користувача Договору та активувати Особистий кабінет Користувача.
Вказаний спосіб ідентифікації/авторизації доступний лише юридичним особам та фізичним особам-підприємцям. При необхідності, також підписується Договір між таким Користувачем та Оператором Електронного майданчика.
3.3.2. Ідентифікації через надання завіреної копії паспорту, картки фізичної особи-платника податків та підписання Договору між Користувачем та Оператором Електронного майданчика. Вказаний спосіб ідентифікації застосовуються лише для фізичних осіб.
3.4. При застосуванні способу ідентифікації, передбаченого п.п.3.3.1. цього Договору, ідентифікація Користувача здійснюється Оператором після повної, достатньої та належної перевірки заявлених та поданих Користувачем даних. За наслідками перевірки Оператор, на свій розсуд, може вимагати надання додаткових даних та/або документів, або укладання (підписання) цього Договору у письмовому вигляді. Недостовірність наданої інформації є підставою для відмови такому Користувачу у доступі до участі у торгах (аукціонах) на підставі положень відповідних Регламентів.
3.5. Здійснення Користувачем одним із способів, визначених п.3.3. цього Договору, ідентифікації на Електронному майданчику, є повним та безумовним акцептом оферти на укладення цього Договору.

4. ПЛАТІЖ ЗА ІДЕНТИФІКАЦІЮ. ГАРАНТІЙНІ ВНЕСКИ. ВИНАГОРОДА ОПЕРАТОРА
4.1. У випадку ідентифікації Користувача у спосіб, зазначений у п.3.3.1. цього Договору, він сплачує платіж у розмірі: 10,00 (десять гривень 00 копійок), без ПДВ.
4.2. Такий платіж Користувача зараховується на його баланс та списується Оператором після проведення ідентифікації/авторизації.
4.3. Якщо відповідними Регламентами, що є Додатками до даного Договору, передбачено, що для участі у відкритих торгах (аукціонах) Користувач, як учасник, зобов‘язаний сплатити Оператору гарантійний внесок у визначеному розмірі, то такий платіж має бути здійснено не пізніше строку, передбаченого положеннями відповідного Регламенту.
4.4. Гарантійний внесок вважається сплаченим із моменту його зарахування на банківський рахунок Оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення строку подання цінових пропозицій. У випадку проведення торгів (аукціону) у порядку, що регулюється Регламентом, який є додатком № 5 до даного Договору, - гарантійний внесок вважається сплаченим у випадку його зарахування на банківський рахунок оператора не пізніше 16-00 год. дня його проведення.
4.5. Сплата гарантійного внеску Користувачем здійснюється в наступному порядку:
4.5.1. Отримання Користувачем від Оператора рахунку, що містить індивідуальні реквізити, на відповідну суму гарантійного внеску, визначену в оголошені про проведення відкритих/електронних торгів (аукціонів) з продажу відповідного лоту;
4.5.2. Оплата отриманого рахунку, що містить індивідуальні реквізити, з обов‘язковим зазначенням у платіжному дорученні призначення платежу «згідно з договором №____________»;
4.5.3. Зарахування сплачених грошових коштів на рахунок Оператора протягом терміну, визначеному банківською установою.
4.6. Передача Користувачем розрахункових документів (рахунку-фактури), складених на ім‘я Користувача будь-якій третій особі, покладення Користувачем його обов‘язку зі сплати на будь-яку іншу особу, та виконання такого обов‘язку такою особою, - не допускається, не приймається Сторонами як належне виконання Користувачем обов‘язку зі сплати.
4.7. Розмір винагороди Оператора та порядок її отримання визначається відповідно до вимог Регламентів та підлягає сплаті переможцем відкритого торгу (аукціону).
4.8. Порядок перерахування гарантійних внесків, строки їх повернення учасникам відкритих торгів (аукціонів)/електронних торгів, випадки утримання гарантійного внеску у повному обсязі, порядок сплати/утримання винагороди Оператора визначається відповідними Регламентами Електронного майданчику та/або Регламентами ЕТС.
4.9. Усі розрахунки Сторін за цим Договором, здійснюються у безготівковій формі. Весь обмін інформацією та документів (рахунків, актів наданих послуг) за цим Договором, надання повідомлень щодо зміни/припинення цього Договору, тощо, здійснюється шляхом розміщення в Особистому кабінеті Користувача та/або обміну електронними повідомленнями за адресами Оператора та Користувача, вказаними у розділі 8 цього Договору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України.
5.2. Оператор не несе відповідальності за порушення обміну інформацією, що виникло внаслідок несправності будь-яких засобів телекомунікаційного зв'язку, відключення та перебоїв у мережах живлення, роботі ЕТС, невідповідності апаратно-технічного комплексу Користувача для роботи в ЕТС.
5.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно повідомляти про їх заміну, а в разі не повідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.
5.4. У разі надання Користувачем при реєстрації та/або ідентифікації недостовірних даних та/або недостовірних документів, Оператор не несе відповідальності за пов'язані з цим наслідки.
5.5. Спірні питання, що виникають між Сторонами у процесі виконання Договору вирішуються шляхом проведення переговорів, а в разі недосягнення згоди – згідно з законодавством України.

6. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
6.1. Усі документи, відомості, інформація про Користувача, його уповноважених осіб, інші персональні дані, отримані Оператором та пов‘язані з Електронним майданчиком, оброблюються (у тому числі зберігаються) з метою забезпечення повноцінного функціонування Електронного майданчику (в цілому, його окремих сервісів, модулів), забезпечення та задоволення потреб та вимог Користувача, учасників відкритих торгів (аукціонів), у повній відповідності до вимог законів України «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та Регламентів, що є додатками до даного Договору.
6.2. Персональні дані Користувача, його уповноважених осіб, отримані Оператором, включаються до Бази персональних даних «Фізичні особи, персональні дані яких оброблюються».
6.3. Користувач електронного майданчика дає згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, публікацію і знищення своїх персональних даних. Оброблення персональних даних користувачів здійснюється як Електронним майданчиком автоматично, так і у деяких випадках - вповноваженими працівниками Оператора, у електронному та паперовому вигляді, в картотеках, систематизованих документах (протоколах, відомостях, книгах, реєстрах), інших окремих документах (договорах, рахунках, актах тощо).
6.4. При використанні деяких сервісів Оператора, персональні дані Користувача можуть передаватись замовнику таких торгів (аукціонів) у складі інформації про потенційних покупців, осіб, що подали заявку на участь у відкритих торгах (аукціонах), учасників та переможців відкритих торгів (аукціонів) на підставах та у спосіб, визначених законодавством України. Користувачі дають свою згоду на те, що їх персональні дані можуть бути розміщені (оприлюднені) в ЕТС у порядку, передбаченому Регламентами та чинним законодавством України в разі їх участі та/або перемоги у відкритих торгах (аукціонах).
6.5. Персональні дані Користувача (в розрізі інформаційних та/або змістових полів профілю: ім‘я, по-батькові, прізвище, дата народження, серія, номер, дата та місце видачі паспорту, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце реєстрації, контактні дані, податковий статус), що використовуються при реєстрації, авторизації, редагуванні профілю та/або особистого кабінету користувача на Електронному майданчику, оброблюються та зберігаються на устаткуванні (сервері) Оператора.
Користувачі надають згоду на те, що такі персональні дані можуть передаватись Оператором третім особам для проведення торгів (аукціонів) відповідно до регламентів, що є додатками до даного Договору, а також таким третім особам, які знаходяться з Оператором у договірних партнерських відносинах, спрямованих на розвиток функціональних можливостей Електронного майданчику, ЕТС, поширення сфери та кола застосування Електронного майданчику та ЕТС, розширення кола можливих контрагентів користувачів, спрощення технологічних процесів та/або підвищення захисту користувачів та їх персональних даних.
Передача таких даних вказаним особам здійснюється з виключенням можливості витоку даних або потрапляння їх до інших (не зазначених у цьому пункті) третіх осіб, з прийняттям зобов’язань із захисту персональних даних користувачів.
6.6. Реєструючись на Електронному майданчику кожен суб‘єкт персональних даних:
● приймає цей Договір в цілому та повністю;
● надає згоду на обробку своїх персональних даних та підтверджує те, що ознайомлений (а) з метою обробки персональних даних, зазначеними у цьому Договорі, та правами, наданими суб‘єкту згідно ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
6.7. Права суб'єкта персональних даних відповідно ст.8 до Закону України «Про захист персональних даних»:
● знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
● отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
● на доступ до своїх персональних даних;
● отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
● пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
● пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
● на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
● звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
● застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
● вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
● відкликати згоду на обробку персональних даних;
● знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
● на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення (підписання) Сторонами або акцепту його публічної оферти і діє до повного виконання обов'язків Сторонами.

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ОПЕРАТОР

ТОВАРНА БІРЖА «АУКЦІОНІСТ»

Код ЄДРПОУ: 35010836

адреса: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, буд. 21 А

Рахунок UA233052990000026005036707621,

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

тел. (096) 179 43 38‬

E-mail: auktsionist@gmail.com

https://auktsionist.com


Директор

__________________________ Щербін Михайло Сергійович


КОРИСТУВАЧ